מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

מדיניות גיפט קארד

מדיניות גיפט קארד

1. רכישת כרטיס מתנה

1.1. תנאים אלה יחולו על עסקה לרכישת כרטיס מתנה- גיפט קארד ("הכרטיס" או "כרטיס המתנה") (להלן: "העסקה"/"רכישת כרטיס המתנה") באמצעות אתר BEYOND SKIN ישראל (להלן: "האתר") מחברת לילית קמעונאות בע"מ ח.פ 51-6054830 מרחוב אגוז 5 אזור תעשיה חבל מודיעין, ישראל (להלן: "לילית"), תנאים אלה יחולו עלייך רוכשת הכרטיס (להלן: רוכשת הכרטיס") ו/או על מקבלת כרטיס המתנה- האוחזת בכרטיס (להלן: "האוחזת בכרטיס"), הכל לפי העניין והקשר הדברים.
1.2. תנאים אלה יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכלליים, מדיניות המשלוחים וההחזרות ומדיניות הפרטיות באתר.
1.3. תנאי ראשוני לביצוע העסקה באתר הינו כי הינך בת 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה או תאגיד המאוגד בהתאם לדין הישראלי, המחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הרשומות להלן: ויזה, מאסטר קארד, ישראכרט (ייתכנו שינויים ברשימת כרטיסי אשראי זו) וכי הינך רשאית על פי כל דין ו/או על פי כל הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי שברשותך לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור. כן הינך מצהירה כי ברשותך כתובת דואר אלקטרוני פעילה.
לשם ביצוע רכישת כרטיס מתנה באתר יהיה עלייך ליתן פרטים אישיים, פרטי כרטיס האשראי, כתובת דוא"ל וכן פרטים נוספים, הכל כמפורט באתר (להלן: "פרטים אישיים"). כן יהיה עלייך לבחור סיסמה אשר תשמש אותך לרכישה ו/או לשימוש בעתיד באתר. מודגש כי מוטלת עלייך חובה לשמור את פרטי הסיסמה ויתר הפרטים האישיים באופן בטוח, כך שלא יגיעו לידי צד שלישי. מחובתך לדווח ללילית מיידית על כל מקרה שיגיע לידיעתך בדבר שימוש בלתי מורשה בסיסמה ו/או בפרטייך. 
כן יהא עליך ליתן פרטים אישיים של האוחזת בכרטיס.
החיוב יבוצע בתשלום אחד או יותר, לפי בחירתך, ובכפוף לתנאי חברת האשראי. באם בעת ביצוע העסקה באתר ימסרו על ידיך פרטי זיהוי שגויים, כגון כתובת, תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי ו/או באם העסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי ובתוך שבעה ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי, לא תגרמי לפתרון הבעיה ומתן אישור חדש על ידי חברת האשראי, לילית תהא רשאית לבטל את העסקה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
1.4. לילית זכאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט לערוך כל בדיקה שתמצא לנכון, לרבות דרישה לקבלת פרטים נוספים ו/או שלא לבצע כל עסקה/ מכירה ו/או לבטל כל עסקה או מכירה, כאשר לא אומתו הפרטים הנוספים ו/או כאשר נסיבותיה מעלות אפשרות שאין מדובר ברכישה של לקוחה לשימוש עצמי ו/או כשמדובר בעסקה מחוץ למהלך העסקים הרגיל ו/או בנסיבות חריגות ו/או בכל מקרה שבו קיים חשש לניצול לרעה של הרכישה on line.     
1.5. לאחר השלמת ביצוע העסקה, יישלח לכתובת הדוא"ל שלך אישור בדבר פרטי העסקה.
1.6. בעצם ביצוע העסקה הינך מצהירה כי כרטיס האשראי באמצעותו מבוצעת העסקה הינו בבעלותך, או בבעלות תאגיד בשמו הינך מבצעת את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשית על פי כל דין ו/או הסכם לבצע את העסקה בסכום העסקה הרלוונטי ובתנאיה באמצעותו. היה והעסקה מבוצעת על ידי תאגיד, הינך מצהירה, בנוסף על האמור לעיל, כי הינך מורשית על פי כל דין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד ולהחלטות המוסמכים של התאגיד, לבצע את העסקה.

2. תנאי השימוש בכרטיס

2.1. האוחזת בכרטיס/רוכשת הכרטיס תוכל לרכוש אך ורק מוצרים המשווקים בחנויות המותג. לא ניתן יהיה לבצע רכישה באתר באמצעות הכרטיס.
2.2. לילית תהא רשאית להפסיק ו/או לחסום בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ביצוע רכישה באמצעות כרטיס המתנה ו/או לבטל את העסקה, ללא צורך בהודעה מוקדמת ובין היתר בנסיבות הבאות:
א. באם לדעת לילית רוכשת הכרטיס ו/או האוחזת בכרטיס מסרה פרטים שגויים במתכוון.
ב. באם רוכשת הכרטיס ו/או אוחזת בכרטיס עשתה שימוש ו/או בצעה מעשה (ו/או מחדל) בניגוד לתנאי השימוש ו/או לתנאי התקנון ו/או בניגוד לכל דין ו/או באופן העלול לגרום להפרעה (או פגיעה) לשירותי לילית ו/או ללקוחותיה.
ג. באם רוכשת הכרטיס ו/או אוחזת הכרטיס הפרה תנאי מתנאי השימוש בכרטיס.
ד. באם חברת האשראי הגבילה או חסמה את רוכשת הכרטיס לשימוש בדרך כלשהי.
2.3. אין בהפסקה ו/או בחסימה ו/או בביטול כרטיס המתנה בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות לילית ו/או צד ג' בהתאם לדין.

3. אופן ביצוע העסקה

3.1. כרטיס המתנה ימכר באתר. בעת המכירה יהא על רוכשת הכרטיס למלא את הפרטים  בהתאם לפירוט הנדרש באתר בעת ביצוע העסקה.
3.2. באם חברת האשראי לא אישרה את העסקה תודיע על כך לילית לרוכשת הכרטיס. על רוכשת הכרטיס להתקשר טלפונית ללילית לצורך הסדרת ביצוע העסקה. רק לאחר הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה יהא תוקף לכרטיס המתנה.
3.3. לילית שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כמות כרטיסי המתנה הניתנים לרכישה. ללילית שיקול הדעת הבלעדי לכך וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. כל שינוי כאמור יופיע באתר ויהיה בתוקף מעת שיופיע באתר.
3.4. רוכשת כרטיס המתנה תישא בעלות בה בחרה בגין שווי הכרטיס. שווי כרטיס המתנה כולל מע"מ בהתאם לדין.

4. מימוש כרטיס המתנה<

4.1. תוקף כרטיס המתנה הינו עד 24 חודשים מיום אישור ביצוע העסקה. באחריות האוחזת בכרטיס המתנה/רוכשת כרטיס המתנה לפי העניין, לממש את כרטיס המתנה לא יאוחר מתום מועד זה. לאחר מועד זה לא יהא לכרטיס המתנה כל ערך ו/או כל תוקף. לא ינתן החזר כספי ו/או תמורה אחרת ו/או פיצוי בשל אי מימוש כרטיס המתנה עד תום מועד זה.
4.2. כרטיס המתנה מזכה את רוכשת הכרטיס או האוחזת בכרטיס לרכוש את מוצרי לילית בחנוית המותג בלבד וזאת עד לגובה הסכום הטעון בו.
4.3.   לא ניתן להמיר את כרטיס המתנה למזומן.
4.4.   מומש כרטיס המתנה ברכישת מוצרים שמחירם נמוך מהסכום הנקוב בכרטיס המתנה, וההפרש לא עלה על 5% מהסכום הנקוב בכרטיס המתנה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, תהא האוחזת בכרטיס המתנה או רוכשת כרטיס המתנה לפי העניין, זכאית לקבל את העודף הכספי.
4.5. מימוש הכרטיס יהא בהתאם לכל דין.
4.6. לא ניתן לעשות שימוש בכרטיס המתנה לצורך תשלום חוב קודם ללילית.
4.7. לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס המתנה בגין עלויות טיפול ומשלוח.